Kvartsipölyn mittaus työmaillamme

Mittaamme kvartsipölyn määrää uusilla työmaillamme.

Arvostamme työntekijöidemme terveyttä ja mittaamme uusilla työmaillamme reaaliaikaisesti kvartsipölyä voimassa olevien asetusten mukaisesti.

Vuoden 2020 alusta astui voimaan Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Asetus määrittää seuraamaan ja arvioimaan aiempaa tarkemmin syöpävaarallisille aineille altistumista.

Asetuksessa määritellään raja-arvot 25 aineelle, joista uusina ovat tulleet mukaan muun muassa kiteinen piidioksidipöly eli kvartsipöly sekä erilaiset dieselkaasut ja kovapuuöljyt.

Rakennustyömailla keskeisin mittauskohde on kvartsipöly, jonka pitoisuus eri kivimateriaaleissa vaihtelee. Hengitettynä kvartsipöly altistaa syöpäsairauksille.

Teimme Tikakoskella alkuvuonna 2021 periaatepäätöksen, että käytämme reaaliaikaista kvartsipölynmittausta kaikissa alkavissa kohteissamme. Näin pystymme todentamaan pölyisyyden alittavan raja-arvot ja kykenemme reagoimaan oikea-aikaisesti mahdollisiin raja-arvojen ylityksiin.

Tällä hetkellä mittauksia tehdään neljällä käynnissä olevalla työmaallamme. Jatkossa teemme mittauksen vakiona kaikissa alkavissa kohteissamme. 

Pölynturjuntaa siivouksilla ja mittauksilla

Teemme pölyntorjuntaa työmaillamme päivittäin, kun siivoamme työkohteet ja teemme työmaillamme yleissiivoukset. Runsaasti pölyävissä työvaiheissa käytämme kohdepoistoa ja kyseisen tilan alipaineistusta. Valtava merkitys pölyisyyden määrään on myös sillä, että suosimme pääosin elementtirakentamista, mikä vähentää pölyn määrää jo itsessään.

Käytämme kvartsipölyn mittauksessa Serviz DustSense -antureita, jotka on kehitetty kvartsipölyyn liittyviin riskiarviomittauksiin. Kokonaisratkaisuun kuuluvat pölyn mittaukseen tarvittavat laitteet, tiedonsiirto sekä pilvipalvelu, jonne tulokset tallentuvat.

Mittaus on jatkuvaa, ja näemme sovelluksesta reaaliaikaisen tilanteen. Tuloksissa näkyvät sekä hetkellinen että päiväkeskiarvona laskettu alveolijakeisen eli hengitysteissä pitkälle etenevän kvartsipölyn määrä. Sovellus hälyttää, mikäli kvartsipölyn määrä ylittää raja-arvon eli 50 mikromm/m3.

Näin pystymme varmistamaan sen, että altistumisriski pysyy alhaisena ja mahdolliseen altistumistilanteeseen ehditään reagoida ajoissa.

Työntekijöidemme terveys on meille tärkeää

Pölynhallinta ja etenkin kvartsipölyn hallinta on nostettu tärkeäksi asiaksi rakennusalalla, mutta viranomaisilla ei vielä toistaiseksi ole keinoja todentaa tarkastuskäynneillään pölymääriä esimerkiksi erillisin mittauksin. Siksi on erittäin tärkeää, että rakennusalan yritykset panostavat erilaisiin luotettavaksi havaittuihin mittauksiin.

Myös työmaidemme henkilökunta on suhtautunut mittauksiin hyvin. Säännölliset mittaukset helpottavat heidänkin arkeaan ja parantavat heidän työturvallisuuttaan ja työhyvinvointiaan.

Asiaan on välttämätöntä kiinnittää huomiota, koska jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on oikeus tehdä työtään puhtain keuhkoin. Meillä päätoteuttajana on velvollisuus mahdollistaa se, että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme eivät altistu turhalle kvartsipölylle.

Työturvallista elokuuta!