Työturvallisuus kunniaan

Rakennusliike Tikakoskella työturvallisuusasioihin suhtaudutaan vakavuudella ja myös niiden noudattamisesta pidetään huolta. Avoimuus nousee tärkeäksi arvoksi myös työturvallisuuden kohdalla.

Kun aloitin työurani raksalla 16-vuotiaana 1970-luvulla, voi sanoa, että työturvallisuusasiat olivat eri luokkaa kuin tänä päivänä. Olen astunut naulaan, nähnyt käden läpi ammutun naulan, päihtyneen maalarin ajavan saksinostimella holviaukkoon sekä rautakangen putoavan satunnaisen ohikulkijan päähän. Toki silloinkin osalla työmaista noudatettiin turvallisuusohjeita – kuitenkin sen ajan tietämyksen mukaan.

2020-luvulla suurimmalla osalla työmaista tilanne on kuitenkin erilainen ja sekä tietämys että asenne työturvallisuuteen ovat muuttuneet. Me Tikakoskella suhtaudumme asioihin vakavuudella emmekä halua oikaista missään työvaiheessa eurojen säästämiseksi. Hoidamme työt huolella ja ammattilaisylpeys näkyy työnteossamme.

Tarkasti säädeltyä työturvallisuutta

Rakentamista säätelee muun muassa Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Sitä sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen uudis- ja korjausrakentamiseen, kunnossapitoon sekä niihin liittyviin asennustöihin, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Asetusta sovelletaan myös edellä mainittuja töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Teemme jokaiselle työmaallemme viranomaistenkin edellyttämän turvallisuussuunnitelman. Se sisältää muun muassa riskianalyysin nimenomaisen kohteen työturvallisuusvaaroista ja -uhista sekä niiden ehkäisemisestä sekä ennakoiden, tahdistaen että menetelmävalinnoin. Työmaa-alueen käytön suunnittelussa vastaava mestari suunnittelee ja dokumentoi muun muassa (VNA 205/2009):

 • työmaajärjestelyt ja järjestyksen ylläpidon
 • räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt
 • maapohjan kantavuuden ja kaivantojen tuennan
 • työnaikaisen sähkön ja valaistuksen
 • työmenetelmät
 • koneiden ja laitteiden käytön
 • nosto- ja siirtotyöt
 • putoamissuojauksen, työ- ja tukitelinetyöt
 • suurten komponenttien varastoinnin, nostot ja asennuksen
 • pölyntorjunnan
 • työhygieenisten mittausten menettelyt
 • purkutyöt
 • töiden ja vaiheistamisen aikatauluttamisen ja synkronoinnin sekä työmaan sisäisesti että naapureiden, yleisen liikenteen ja vastaavien työtoimintojen kanssa
 • putkistojen ja sähkökaapelien aiheuttamien vaarojen eliminoinnin
 • henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat
 • toiminnan tapaturma- ja onnettomuustilanteissa.

Tonttien tehokkaan rakentamisen vuoksi työmaaliikenne ja -varastointi on aina haaste, mutta pitkä kokemuksemme alalla auttaa luonnollisesti suunnittelussa.

Huomioimme työturvallisuuden monella eri tavalla

Ennen Tikakoskea olen työskennellyt vuosikymmeniä kiinteistö- ja isännöintipuolella sekä erikokoisissa rakennusliikkeissä. Työskenneltyäni kaksi vuotta Tikakoskella olen havainnut työmaiden turvallisuudessa oleellisimmaksi seuraavat seikat:

Työmaan vastaava mestari vastaa oto-työsuojelupäällikön ominaisuudessa työmaan turvallisuudesta.

Työmaillamme on aina ensiaputaitoinen henkilö paikalla, koska työmaatoimihenkilömme pitävät ensiaputaitonsa päivitettynä ja huolehtivat siitä, että työmaalta löytyy kattava ensiapuvälineistö.

Työnjohtajamme perehdyttävät jokaisen työmaalle tulevan henkilön ennen työmaalle päästämistä. Perehdytyksessä selvitetään muun muassa työmaa- ja sosiaalitilat sekä niiden sijainnit, ensiapu- ja sammutuskalusto, sulut, katkaisijat ja niiden sijainnit. Myös kulkureitit ja varastointialueet, tilapäiset tulityöpaikat, evakuointireitit ja kokoontumispaikat kuuluvat perehdytykseen. Perehdytyksen yhteydessä varmistutaan siitä, että henkilöllä on voimassa olevat työluvat sekä muut tarvittavat luvat kuten Valtti-, työturvallisuus- ja tulityökortit. Samalla varmistetaan, että työntekijällä on riittävä suojavarustus ja -vaatetus.

Huolehdimme siitä, että työntekijämme työskentelevät asianmukaisina työnaikoina ja huolehtivat riittävistä tauoista.

Toteutamme työmaalla viikoittaiset TR-mittaukset, jossa tarkastelemme muun muassa:

 • turvallista työskentelytapaa, henkilö- ja työkohtaisten suojainten käyttöä ja riskinottoa
 • telineiden, kulkusiltojen ja tikkaiden asianmukaisuutta tarkastamalla telinesuunnitelmat ja -kortit päiväyksineen ja puumerkkeineen
 • putoamissuojauksen kattavuutta
 • koneiden ja välineiden kuntoa sekä tarkastusvälejä
 • työmaasähkön ja valaistuksen asianmukaisuutta sekä turvallisuutta
 • järjestystä, siisteyttä, jätehuoltoa ja pölyttömyyttä.

Seuraamme ja päivitämme työturvallisuussuunnitelmia aktiivisesti. Aktiivinen dokumentointi on terävöittänyt työskentelyämme ja lisännyt turvallisuutta, koska mahdollisen vahingon satuttua dokumentoinnilla on helppo todeta toiminnan asianmukaisuus.

Työympäristön aktiivista havainnointia

Kun työntekijämme huomioivat työturvallisuuden omassa työssään, he tekevät samalla myös muiden työstä turvallisempaa. Velvoitamme, että jokainen työntekijämme huolehtii omasta ensiapuosaamisestaan ja pitää ensiaputaidot ajan tasalla. Hän huolehtii myös siitä, että kaikki henkilökohtaiset työmailla tarvittavat luvat ovat kunnossa.

Kannustamme työntekijöitämme myös havainnoimaan aktiivisesti omaa työympäristöään. Kun työntekijä tuo esiin havaitsemansa riskit ja tulee kertomaan niistä avoimesti, epäkohdat saadaan korjattua ja tieto kulkee eteenpäin. Avoimuus on yksi Tikakosken arvoista ja se näkyy kaikessa työssämme. Kannustamme kaikkia ajatukseen, että työmaat ovat yhteisiä hankkeitamme.

Rakennusmies mittaa lautaa

Turvallista kesän jatkoa!